Panorama Českého středohoří
ceskestredohori.cz
turistický
informační portál
Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách
PROJEKT LIFE+

Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří


Základní informace o projektu

V letech 2011-2016 probíhá v Lounském středohoří projekt LIFE+ zaměřený na aktivní ochranu mezinárodně významných stepních společenstev. Jedná se o dotační titul Evropské komise (LIFE09 NAT/CZ/000363) s 50% finanční spoluúčastí Ministerstva životního prostředí. Koordinujícím příjemcem je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (Správa CHKO České středohoří a ústřední pracoviště v Praze). Hlavním cílem projektu je zajištění trvale udržitelné péče o stepní biotopy s využitím tradičních způsobů hospodaření, zejména pastvy ovcí a koz. Nedílnou součástí projektu je také seznámení veřejnosti (zejména místních obyvatel) s jedinečnou přírodou Lounska a významem pastvy pro zachování druhového bohatství stepí.

Do projektu je zahrnuto celkem 8 evropsky významných lokalit a 14 tzv. nášlapných kamenů. Nášlapné kameny jsou drobnější stepní lokality, které plní významnou úlohu zejména pro migraci druhů mezi většími lokalitami. Aktivní opatření jsou prováděna na ploše 250 ha.


Přehled projektových lokalit:   

Evropsky významné lokality                 Nášlapné kameny:   

Oblík-Srdov-Brník                                   Odolický vrch I a II

Raná-Hrádek                                            Bílé stráně pod Oblíkem I a II

Vrch Milá                                                 Kamenná slunce

Hořenec-Číčov                                         Mlýnský vrch

Všechlapy-Kamýk                                    Libeš

Třtěnské stráně                                          Stepičky pod Sinutcem I - V

Křížové vršky, Malý vrch, Šibeník             Malý vrch

Sinutec-Dlouhý kopec                               Písečný vrch

                                                                 Bílé stráně pod Milou

 

Přehledová mapa lokalit

Přehledová mapa lokalit

 

Ohrožení stepí

Suché trávníky na svazích vulkanických kopců Lounska byly po staletí tradičně využívány člověkem pro pastvu ovcí a koz. Na konci 20. století se v České republice výrazně snížily stavy hospodářských zvířat a tento tradiční způsob hospodaření bohužel téměř zanikl. Při absenci pravidelné pastvy dochází k postupnému zarůstání stepních trávníků konkurenčně silnějšími druhy a křovinami, což vede ke snižování populací ohrožených stepních druhů rostlin a živočichů.

Další ohrožení pro stepi představuje umělé zalesňování. Na celé řadě lokalit (např. Třtěnské stráně, Odolický vrch, Oblík, Raná a další) byly v minulosti vysazeny geograficky nepůvodní druhy dřevin (akát, borovice černá), které jsou často výrazně expanzivní a šíří se na další plochy stepí. Zajištění trvale udržitelného hospodaření, nejlépe extenzivní pastvy ovcí a koz, je nezbytnou podmínkou pro zachování druhového bohatství stepí Lounského středohoří.

Nálet křovin na suchých trávnících pod Oblíkem

Nálet křovin na suchých trávnících pod Oblíkem (Foto: archiv Správy CHKO České středohoří)

 

Zarůstání stepí na Rané nepůvodní borovicí černou

Zarůstání stepí na Rané nepůvodní borovicí černou (Foto: archiv Správy CHKO České středohoří)

 

Rostliny a živočichové stepí Lounského středohoří

Stepi Lounského středohoří jsou domovem celé řady vzácných teplo- a suchomilných druhů rostlin a živočichů. Dominantní jsou zde vytrvalé druhy trav, především různé druhy kavylů, zejména kavyl Ivanův, dále kostřavy a také ovsíř stepní. Brzy na jaře vykvétají koniklec luční český, hlaváček jarní a violka obojetná. Později můžeme na stepích obdivovat např. bělozářku liliovitou, kozinec bezlodyžný, kozinec rakouský, kozinec dánský, diviznu brunátnou, modřenec tenkokvětý, vlnici chlupatou, len rakouský, hořec brvitý a další chráněné druhy.

Hlaváček jarní (Foto: archiv Správy CHKO České středohoří)

Hlaváček jarní (Foto: archiv Správy CHKO České středohoří)

 

Koniklec luční český (Foto: archiv Správy CHKO České středohoří)

Koniklec luční český (Foto: archiv Správy CHKO České středohoří)

 

Bělozářka liliovitá (Foto: archiv Správy CHKO České středohoří)

Bělozářka liliovitá (Foto: archiv Správy CHKO České středohoří)

 

Modřenec tenkokvětý (Foto: archiv Správy CHKO České středohoří)

Modřenec tenkokvětý (Foto: archiv Správy CHKO České středohoří)

 

Nejvýznamnější skupinou živočichů na stepích jsou bezobratlí. Mezi evropsky prioritní druhy patří motýl přástevník kostivalový a endemický poddruh saranče skalní, který se vyskytuje pouze v Českém středohoří. Poměrně často můžeme na lounských kopcích pozorovat krásné velké motýly otakárka fenyklového a otakárka ovocného. Méně často se vyskytují motýli okáč skalní, hnědásek černýšový a modrásek východní. Vzácní jsou také pavouci stepník rudý a skákavka páskovaná.

Ze savců je největší pozornost věnována ochraně kriticky ohroženého sysla obecného, který se v současnosti vyskytuje pod kopcem Raná a na letišti Hrádek. Sysel obecný žije na pravidelně sečených nebo spásaných plochách, kde výška trávníku nepřesahuje 15 cm.

Stepník rudý (Foto: J. Moravec)

Stepník rudý (Foto: J. Moravec)

 

Otakárek ovocný (Foto: archiv Správy CHKO České středohoří)

Otakárek ovocný (Foto: archiv Správy CHKO České středohoří)

 

Okáč skalní (Foto: J. Marešová)

Okáč skalní (Foto: J. Marešová)

 

Sysel obecný (Foto: J. procházka)

Sysel obecný (Foto: J. procházka)

 

 

Managementová opatření prováděná v rámci projektu LIFE+

V rámci projektu LIFE+ jsou prováděna aktivní opatření na podporu stepních společenstev. Patří mezi ně zejména odkřovinění a podpora pastvy ovcí a koz, dále kosení, odstraňování nepůvodních druhů dřevin, obnova sadů a také tvorba průhonů, které umožní pohyb stád mezi jednotlivými lokalitami.

Pastva:

Pastva ovcí a koz je tradičním způsobem hospodaření, který udržuje vysokou biodiverzitu stepních společenstev. Díky pastvě se na lokalitě nehromadí velké množství biomasy a je zabráněno šíření dřevin. Ovce a kozy navíc rozrušují svými kopýtky souvislý travní drn a umožňují tak klíčení semen méně konkurenceschopných rostlin. Jejich šíření napomáhají i tím, že přenášejí semena ve své srsti a zažívacím traktu.

V roce 2011 probíhala obnovní pastva na ploše 76 ha na lokalitách Raná-Hrádek, Oblík-Srdov-Brník, Hořenec-Čičov, Všechlapy-Kamýk a Odolický vrch. V roce 2012 se páslo již na 127 ha.  Nově byla zavedena pastva na lokalitě Sinutec-Dlouhý kopec. V roce 2013 se nově plánuje pastva také na lokalitách Kamenná slunce a Mlýnský vrch.

Pastva na Rané (Foto: M. Krištof)

Pastva na Rané (Foto: M. Krištof)

 

Pastva v třešňovce pod Oblíkem (Foto: J. Marešová)

Pastva v třešňovce pod Oblíkem (Foto: J. Marešová)

 

Pastva ovcí na Číčově (Foto: Š. Fričová)

Pastva ovcí na Číčově (Foto: Š. Fričová)

 

Kosení:

Dalším možným způsobem údržby stepních trávníků je kosení a následné odklizení pokosené trávy. Ve zdejším členitém terénu se nejčastěji používají motorové kosy a křovinořezy. Při dlouhodobém kosení bez používání hnojiv ovšem dochází k úbytku živin v půdě. Vhodné je proto kombinovat kosení s pastvou.

V EVL Raná-Hrádek proběhlo v zimě 2012 mulčování jako příprava na kosení nových ploch pro sysla obecného. Plochy, kde žijí kolonie sysla, jsou během vegetační sezóny pravidelně koseny tak, aby výška travního porostu nepřesáhla 15 cm. V roce 2012 bylo koseno celkem 28 ha v EVL Raná-Hrádek a 0,6 ha v okolí slaniska v EVL Třtěnské stráně.

Odstraňování křovin:

Na lokalitách, kde se delší dobu nepáslo, dochází k šíření křovin, zejména růže šípkové, hlohu a svídy. Pro obnovení stepních biotopů je nutné většinu těchto křovin odstranit. Následně je vhodné na dané lokalitě zavést pravidelnou pastvu smíšeného stáda ovcí a koz, aby se křoviny opět nezačaly rozšiřovat. Zvláště kozy rády okusují zmlazující keře.

Na projektových lokalitách bylo vyčištěno od křovin 90 ha půdy v roce 2011a 70 ha v roce 2012.

Hlaváček jarní na odkřoviněných plochách (Foto: archiv Správy CHKO České středohoří)

Hlaváček jarní na odkřoviněných plochách (Foto: archiv Správy CHKO České středohoří)

 

Likvidace nepůvodních druhů dřevin:

Na mnoha lokalitách v Lounském středohoří byly v minulosti vysazovány geograficky nepůvodní druhy dřevin, zejména akáty a borovice černé. Problematické jsou zejména akáty, které se rychle šíří a navíc mění chemické vlastnosti půdy. V rámci projektu proto dochází k průběžnému odstraňování těchto dřevin.

V roce 2011 byly odstraněny invazní dřeviny v rozsahu 5 ha v EVL Oblík-Srdov-Brník a EVL Třtěnské stráně. V roce 2012 proběhlo odstranění invazních dřevin na ploše 8 ha v EVL Oblík-Srdov-Brník, EVL Třtěnské stráně a EVL Raná. V současnosti probíhají jednání o rekonstrukci lesa na Rané (odstranění nepůvodních a invazních dřevin a dosazení nových stromů).

 

Obnova starých sadů:

Nedílnou součástí kulturní krajiny Českého středohoří jsou ovocné sady. Velkou hodnotu mají zejména extenzivní sady s vysokokmennými dřevinami, které představují útočiště pro celou řadu živočichů, zejména hmyzu a ptáků.

V rámci projektu LIFE+ byl obnoven rozsáhlý třešňový sad na západním úpatí Oblíku a drobnější sady na jižním úpatí. V roce 2011 byly ze sadu odstraněny křoviny a v roce 2012 bylo vysazeno 200 mladých stromků. Dosadba dalších 450 stromků je plánována na podzim 2013, půjde především o rouby z místních stromů z roku 2011. Péče o nově vysazené stromky je zajištěna do roku 2015 víceletou smlouvou.

Třešňovka pod Oblíkem (Foto: J. Marešová)

Třešňovka pod Oblíkem (Foto: J. Marešová)

 

 

Spolupráce s místními zemědělci

Průběžně je podporován vstup místních zemědělců do Agroenvironmentálních dotačních schémat. Díky tomu byla nová půda registrována jako půdní bloky, což přispívá k dlouhodobé udržitelnosti péče o daná území a také šetří rozpočet projektu. Pozemky v EVL Raná-Hrádek a EVL Oblík-Srdov-Brník ve vlastnictví AOPK ČR byly dlouhodobě pronajaty dvěma zemědělským subjektům. V rámci projektu je také pomáháno místním zemědělcům uzavřít nájemní smlouvy s obcemi, které pozemky vlastní.

 

Práce s veřejností

Nedílnou součástí projektu je informování veřejnosti o přírodě Lounska a o výsledcích projektu. Byly vydány 2 informační brožury (o stepích Lounska a kriticky ohroženém syslu obecném - ke stažení zde - a v terénu bylo instalováno 5 informačních tabulí. Průběžně probíhají exkurze na projektové lokality pro širokou veřejnost a školám nabízíme přednášky o stepích Lounska a jejich ochraně. Ve školách také proběhly výtvarné soutěže "Tajný život stepí" a “Kdo bydlí v trávě”. Každý rok v květnu probíhají na Rané Slavnosti stepí, na kterých se návštěvníci můžou dozvědět mnoho zajímavého o přírodě Lounska. V březnu 2013 jsme uspořádali ve spolupráci se Svazem chovatelů ovcí a koz a Státním zemědělským intervenčním fondem odborný seminář Pastva v krajině (přes 120 účastníků z řad ochranářů, obcí, zemědělců, neziskových organizací a zájemců o pastvu). Projekt byl prezentován v televizi, rozhlase a novinách.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách projektu: www.ochranaprirody.cz/life


Encyklopedie > Projekty > Life+

Encyklopedie > CHKO České středohoří > Life+

Úvod
Napište nám
Copyright