ceskestredohori.cz
turistický
informační portál

Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách

ČLÁNKY A PŘÍSPĚVKY

Přirozená obnova hnízd mravenců Formica rufa Linnaeus, 1758

Václav Vysoký

 

     Již řadu let sleduji komplexy hnízd mravenců Formica rufa Linnaeus, 1758 na některých lokalitách v Českém středohoří. Tento mravenec je zde rozšířen po celém Českém středohoří a to v jednotlivých koloniích, ale na některých lokalitách se nachází i ve větších komplexech hnízd (rozuměj nadzemních kup z rostlinného materiálu). Největší seskupení hnízd je u Lichochovan, na vrchu Strážiště a Hrádek, když jen ojediněle jsou na jeho jižním svahu, který dále navazuje na vinice udržované již několik staletí na Velké Vendule (a dále na Malé Vendule) u Velkých Žernosek a zde je i řada vinných sklípků a sklepů. Na přilehlém vrchu Tři Kříže (nebo Kalvárie) je jen několik kup. Další velká skupina hnízd je v suťovém lese mezi obcemi Koštov a Nové Stadice (dole) a horní linii tvoří okraj lesa mezi ob. Suchá, Stebno a Milbohov. Poslední silné seskupení je (resp. bylo) na vrchu Rovný a to ve svazích nad obcemi Stadice až po Vaňov, resp. Trmice.

 

     Měl jsem několik hlášení, že mraveniště  silně ubývají na Strážišti a Hrádku a proto jsem se tam vypravil a zjistil jsem, že několik starých kolonií bylo rozmetáno technikou kolem lesních cest a zbytek mravenišť (cca 60 %) byla zničena černou zvěří (prase divoké – Sus scrofa). Část hnízd se zde ale vzpamatovává a porůznu jsou zakládána nová hnízda (zatím jen drobná s kupami do 20 cm nad zemí) nebo se obnovují hnízda na původních stanovištích (většinou po jejich rozrušení černou zvěří). Znovu zde ale zasáhl člověk a více kolonií bylo znovu zničeno při kácení dřeva a jeho břibližování k lesním cestám.

 

     Podobnou kontrolu jsem si udělal také v suťovém lese nad Koštovem a Novými Stadicemi (prostor je někdy nazýván Stadické srázy) a zjistil jsem, že je zde většina hnízd Formica rufa opakovaně rozrušována velmi hojnou černou zvěří. Je to snad náhoda nebo přizpůsobení se k soužití s černou zvěří, protože  zde jsem zjistil zajímavé nové způsoby hnízdění, které zde dříve nebylo (podrobnější kontrola kup byla provedena před cca 15 lety a v následujících letech byla prováděna kontrola jen kolem lesních cest a pěšin) na prvý pohled někdy stavba hnízda připomíná jiné zástupce rodu Formica (často např. kupy hnízd u pařezů, podobně jako u Formica truncorum), kupy u paty stromu (podobně jako Formica polyctena) navenek neuspořádané kolonie v kamenných snosech kolem lesních cest a pěšin, když mezery mezi velkými kameny jsou plné snosu rostlinného materiálu a na vrchu jsou různě silné snosy rostlinného materiálu (podobně jako Formica sanguinea) a skoro zde mizí klasické kupy postavené na volném prostranství. V letošní zimě došlo na této lokalitě k mnoha narušení hnízd černou zvěří, ale vzhledem k jinému způsobu hnízdění nebyly na mraveništích udělány tak velké škody, které by podstatně narušily stavy těchto mravenců v této oblasti. Zajímavé je, že u oplocenek nebo v oploceném prostoru jsou skoro všude zachována klasická kupovitá hnízda.

 

 

 

Ukázka hnízda Formica sanguinea Latreille, 1798 od Nové Vsi (29.4.2012) – hnízdo v osamělém dutém stromě při okraji silnice z Nové Vsi na Sedlo, nad horním okrajem vsi.

 

     Velmi silná populace černé zvěře na vrchu Rovný zlikvidovala velkou část hnízd Formica rufa a jejich výskyt je v současné době jen na několika velmi izolovaných biotopech s tím, že většina zachovalých nebo obnovovaných hnízd je vázána na prostory mezi velkými kameny (až balvany), které černá zvěř nemůže rozrušit a jádro hnízda je mezi kameny a plod je „vychováván“ v povrchové části hnízda z rostlinného materiálu, kukly jsou poněkud hlouběji a chráněné (ale i vyhřívané) kameny.

 

     V souvislosti s tím je nutné si uvědomit, že způsoby hnízd jednotlivých druhů mravenců, které uvádím v tabulce nejčastěji se vyskytujícího způsobu hnízdění jednotlivých druhů ve střední Evropě není konstantní, časem mohou během let vedlejšími opakujícími se vlivy (těžba dřeva, černá zvěř, přemnožení ptáků vyhledávají potravu v kupách apod.) stejné druhy mravenců změnit způsob hnízdění a dávají pak lokálně přednost jinému způsobu hnízdění a jako důkaz zde předkládám několik fotodokladů z oblasti suťového lesa nad Koštovem a Novými Stadicemi (= Stadické srázy).

 Encyklopedie > Zvířena > Mravenci rodu Formica a jejich ochrana > Přirozená obnova hnízd mravenců Formica rufa Linnaeus, 1758


Úvod
Napište nám 
Copyright